Statut

W tym dziale udostępniamy informacje o statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ

 

DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1. Uchwały Nr XIV / 67 / 90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrej z dnia 24 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze. zm.);
5. innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na jednostkę;
6. niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Dobra.

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Dobra.

§ 4. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Dobrej zwany dalej ,,Burmistrzem”.
3. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

DZIAŁ II.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. Celem działalności Ośrodka jest:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) doprowadzenie w miarę możliwości usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
3) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania:
1) własne Gminy;
2) zlecone Gminie;
3) powierzone na podstawie ustaw i innych aktów prawnych na podstawie upoważnienia wydanego przez organy Gminy, a także na podstawie zawartych porozumień i umów (zleconych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego).

§ 7. Ośrodek współpracuje z organizacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, służbą zdrowia oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

§ 8. 1. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.
2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

DZIAŁ III.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz, a Kierownik Ośrodka wobec pracowników Ośrodka.
3. Szczegółową organizację Ośrodka i jego zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
4.Regulamin organizacyjny Ośrodka ustala Kierownik.

§ 10. 1. Kierownik, w zakresie ustalonym przez Burmistrza, podejmuje decyzje w sprawach merytorycznych należących do zadań Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją.
2. Kierownik Ośrodka ponadto zapewnia warunki działania, organizację pracy i sprawne funkcjonowanie Ośrodka, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 11. 1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy z upoważnienia Burmistrza lub na podstawie odrębnych przepisów.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być także udzielone innej osobie będącej pracownikiem Ośrodka na wniosek Kierownika Ośrodka.

 

DZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości.
2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek.

§ 14. Finansowanie zadań realizowanych praz Ośrodek następuje:
1) ze środków własnych Gminy;
2) z dotacji celowych z budżetu państwa;
3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 15. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.

 

DZIAŁ V.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Miejska.