Informacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta Dużej Rodziny

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Rynek 1. Tel. 913914191

logo kdr

Karta Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (do czasu ważności orzeczenia),

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia.

Kto składa oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci?

Oświadczenie o ww. treści składa wnioskodawca (druk ZKDR-03). W oświadczeniu należy wpisać imiona i nazwiska oraz numery PESEL lub dokumentów tożsamości dzieci.

 

Zachodniopomorska Karta Seniora

Zachodniopomorska Karta Seniora

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wniosek - Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

 

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Wniosek - Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

 

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Rynek 1.

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Zapraszamy państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek na stronie: http://rodzina.wzp.pl/

Bliższych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pok. nr 1 lub tel. 913914191  Pani Bożena Kuczałaj oraz Pani Małgorzata Kłos

 

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Rynek 1 (pokój nr 5) lub przesłać pocztą tradycyjną.

Wniosek jest dostępny w załączniku

 

Rodziny przeżywające trudności związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi a szczególnie dla dobra dzieci, które potrzebują ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich rozwój, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw, dla dobra rodziny, a w szczególności dzieci, gmina może przydzielić asystenta rodzinie przeżywającej trudności w opiekowanie się i wychowywaniu dzieci. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny kieruje się przekonaniem, że zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka i należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały odpowiednie warunki do życia i zdrowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Poza pracą z rodzinami, w których problemy opiekuńczo – wychowawcze doprowadziły do oddzielenia dzieci od rodziców lub gdzie istnieje realne zagrożenie, że może dojść do takiej sytuacji – asystent rodziny może współpracować również z rodzinami przeżywającymi okresowe trudności – w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” Współpraca asystenta z rodziną ma charakter partnerski i odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez rodzinę wskazane.

Zadaniem asystenta rodziny jest m.in. ułatwianie rodzicom wypełnianie ról społecznych, doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, a także zapobieganiu sytuacjom, w których dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w pieczy zastępczej, zadaniem asystenta jest podejmowanie działań zmierzających do ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.

Obowiązki asystenta rodziny

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z pracownikiem socjalnym,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

 

Aplikacja mobilna "Twój parasol" dla osób doznających przemocy domowej

twój parasol

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z aplikacji mobilnej" Twój parasol" przez osoby doznające przemocy w rodzinie.
Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane
z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.
W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.
Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna - serwis pogodowy z ukrytym menu. Na ekranie smartfona wyświetla się prognoza pogody odpowiednia dla danego regionu. Po dwukrotnym kliknięciu w ikonę pogody, serwis przenosi nas do zakładki dla ofiar przemocy.

W części ukrytej znajduje się notatnik, za pomocą którego można dokumentować incydenty przemocy: zrobić zdjęcie, nagrać film, sporządzić notatkę głosową lub opis sytuacji. Plik automatycznie wysyłany jest na wybrany wcześniej adres. Co ważne, notatki nie są zapisywane w pamięci telefonu.

Więcej: https://twojparasol.com

 

Podkategorie

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 • Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
 • Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
 • Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 • Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
 • Pomocy w integracji rodziny.
 • Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
 • Dążeniu do reintegracji rodziny

COM_CONTENT_READ_MOREWspieranie Rodziny