Informacje

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Formalny obowiązek informowania o realizacji projektu w ramach FEPŻ spoczywa na beneficjentach-organizacjach partnerskich, które odpowiadają za dystrybucję żywności.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Dodatek osłonowy ma za zadanie zrekompensować osobom najuboższym skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie przyznawany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. Nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
  o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, przy wypłacie świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W 2024 r. dodatek osłonowy został obliczony w/g następującego wzoru: (wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2.

Dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r., ponieważ przysługuje tylko za okres 1 stycznia 2024r. – 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy po zastosowaniu powyższego wzoru będzie wynosił:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługuje on osobom opalającym domy węglem i będzie wynosił:

 • 286 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • w formie papierowej (po opublikowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska wzoru wniosku) w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej (ul. Rynek 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 14 191

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Rozporządzenie to ma być wydane w najbliższych dniach.

Aplikacja mobilna "Twój parasol" dla osób doznających przemocy domowej

twój parasol

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z aplikacji mobilnej" Twój parasol" przez osoby doznające przemocy w rodzinie.
Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane
z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.
W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.
Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna - serwis pogodowy z ukrytym menu. Na ekranie smartfona wyświetla się prognoza pogody odpowiednia dla danego regionu. Po dwukrotnym kliknięciu w ikonę pogody, serwis przenosi nas do zakładki dla ofiar przemocy.

W części ukrytej znajduje się notatnik, za pomocą którego można dokumentować incydenty przemocy: zrobić zdjęcie, nagrać film, sporządzić notatkę głosową lub opis sytuacji. Plik automatycznie wysyłany jest na wybrany wcześniej adres. Co ważne, notatki nie są zapisywane w pamięci telefonu.

Więcej: https://twojparasol.com

 

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 22 listopada do końca roku.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bywają często bardzo skomplikowane oraz trudne pod względem emocjonalnym dla stron. Ich liczba, także na skutek pandemii, wzrasta. Tylko w roku 2020 do wydziałów rodzinnych wpłynęło ich prawie 1,2 mln. – W wielu takich sprawach mamy do czynienia z małoletnimi dziećmi, których dobro może być zagrożone – mówi radca prawny Aleksandra Trusewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pactum.

Stowarzyszenie Pactum już od kilku lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną,  a obecnie dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S dla Rodziny”.
– Połowa porad, które teraz udzielamy w Stowarzyszeniu Pactum w Dębnie  dotyczy spraw rodzinnych. Widzimy też pewną narastającą tendencję, dlatego chcemy  wyjść z pomocą do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i uruchamiamy „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Będzie można w nim uzyskać poradę prawną. Zapewniamy pełną dyskrecję, zaufanie oraz zrozumienie. Porady będą świadczone przez radców prawnych, których obowiązuje kodeks etyki oraz ustawa o radcach prawnych – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Zadzwoń pod numer: 502 455 394 lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Rynek 1 (pokój nr 5) lub przesłać pocztą tradycyjną.

Wniosek jest dostępny w załączniku

 

Podkategorie

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 • Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
 • Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
 • Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 • Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
 • Pomocy w integracji rodziny.
 • Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
 • Dążeniu do reintegracji rodziny

COM_CONTENT_READ_MOREWspieranie Rodziny