Kierownik Ośrodka: Małgorzata Kłos - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze:
Specjalista pracy socjalnej: Aneta Kubska - pokój nr 1
Pracownik socjalny: Katarzyna Duda - pokój nr 1

Dział księgowości:
Księgowa: Agnieszka Walczyk - pokój nr 4

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych: Elżbieta Podleśna - pokój nr 1
Referent ds. funduszu alimentacyjnego: Izabela Dorsz - pokój nr 1

Asystent rodziny: Anna Gołowiejko

 

Formy Pomocy

 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
 • dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
 • bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 

Rozwiązywane problemy

 • Alkoholizm
 • Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Niepełnosprawność
 • Bezrobocie
 • Przemoc w rodzinie
 • Bezdomność
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa
 • Sieroctwo
 • Zdarzenie losowe
 • Ubóstwo
 • Sytuacja kryzysowa
 • Narkomania
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodzina niepełna
 • Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna
 • Wielodzietność
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 

Zasady udzielania pomocy

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi prawo do świadczeń

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.