Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, informuje, że od dnia 01.07.2021 r. program "Dobry start" realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej:
- przez portal informacyjno-usługowy Empatia,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal PUE ZUS

Program „Dobry Start” jest kolejnym elementem polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają to świadczenie bez względu na dochód.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

  • rodzic dziecka
  • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny
  • osoba ucząca się, czyli: pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jakie dokumenty?

Poza wnioskiem rodzic nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych dokumentów, bo w jego treści znajdą się informacje pozwalające gminie na ustalenie prawa do świadczenia na wyprawkę. Niemniej w indywidualnej sprawie, gdy pojawią się wątpliwości co do jego przyznania, takie dodatkowe oświadczenia mogą okazać się potrzebne.

Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

  • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat,
  • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnoprawności ( niepełnosprawność oznacza umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności a także potrzebę kształcenia specjalnego oraz potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych ), a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia.

Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeśli dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne (w zerówce bądź w przedszkolu) lub jest uczniem szkoły policealnej albo szkoły dla dorosłych.

Rodzaje placówek oświatowych, w których edukacja uprawnia do świadczenia dobry start: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail, ( dlatego prosimy aby we wniosku został wskazany adres poczty elektronicznej ) lub w Urzędzie.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, pok. Nr 5 oraz na stronie MPiPS - www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

Jak otrzymać świadczenia?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie będzie można składać:

  • od 1 lipca 2018 r. przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pod adresem: wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup; oraz bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2018 r. wnioski można złożyć drogą tradycyjną – papierową w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Rynek 1.
  • od 1 lipca 2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej: przez portal informacyjno-usługowy Empatia, przez bankowość elektroniczną, przez portal PUE ZUS.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.
W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada 2018r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 sierpień 2018 11:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 sierpień 2018 11:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 06:05 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 06:05 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 06:05 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 06:08 Administrator